KLAUZULA  INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku, adres: ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock NIP: 774-26-97-230 REGON: 610025404, tel. 24 364-31-80, e-mail: mp06@zjoplock.pl reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb przedszkola i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

2. Skąd Przedszkole ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe dziecka i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr6 w Płocku wraz załącznikami. Co do zasady podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zaś podanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka innych, uznanych przez niego za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. W jakim celu Przedszkole przetwarza moje dane osobowe?

Dane dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych pozyskiwane i przetwarzane są w zakresie i w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, a spoczywających na placówce.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1062);
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny) w zw. z art. 13b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole?

 1. dane dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, informacja
  o liczbie i wieku rodzeństwa,
 2. inne niezbędne informacje na temat potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dziecka, m.in. istotne dane na temat stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka, które rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi przedszkola w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych,
 3. dane rodziców/opiekunów prawnych: imiona, nazwiska, adresy miejsc zamieszkania, adresy poczty elektronicznej   i numery telefonu rodziców/opiekunów prawnych,
 4. dane osobowe zawarte w upoważnieniach do odbioru dziecka z przedszkola,
 5. informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach przedszkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju,
 6. informacje o wynikach i osiągnięciach dziecka w konkursach i innych wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych,
 7. wizerunek  dziecka zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w   budynku/wokół budynku przedszkola w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz dla ochrony  mienia,
 8. wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

5. Komu Przedszkole przekazuje dane osobowe?

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku przekazuje dane osobowe dzieci na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych, MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:

 • WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
 • KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.

6. Jak długo Przedszkole przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych będą przechowywane przez okres wynikający z przyjętej w przedszkolu Instrukcji kancelaryjnej oraz zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Zaś dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

7. Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
 2. kopii swoich danych – Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;
 3. sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
 4. usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 5. ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 6. przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 7. wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

8. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e – mail: iod@zjoplock.pl   lub tel. 24 367 89 33.