PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
W PŁOCKU,

ul. J.Z. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

www.poradniaplock.com.pl

e-mail. ppp2@zjoplock.pl

tel. (24) 364-99-01; kom.785 504 868

OFERTA PROGRAMOWA

2021 – 2022

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, uwzględniając potrzeby placówek oświatowych,  przedstawiamy ofertę pomocy psychologiczno–pedagogicznej realizowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Płocku w roku szkolnym 2021/2022.

Zapraszamy na:

 1. Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii lub orzeczenia. Diagnoza SI będzie odbywała się wyłącznie na zalecenia diagnostów Poradni zawarte w wydanych opiniach.
 2. Indywidualną terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
 3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 4. Pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z powikłaniami emocjonalnymi, edukacyjnymi i społecznymi, po przebytej infekcji covid-19.
 5. Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placówek.
 6. Zajęcia grupowe.
 7. Ponadto istnieje możliwość organizacji na terenie placówek warsztatów dla dzieci
  i młodzieży, spotkań z rodzicami na uzgodniony wcześniej temat, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
 8. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony  internetowej www.poradniaplock2.pl,

gdzie znajdziecie Państwo:

 • aktualności,
 • ważne komunikaty,
 • artykuły w zakresie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,
 • zabawy dla dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym,
 • ćwiczenia w obszarze wsparcia terapeutycznego: pedagogicznego z uwzględnieniem języka polskiego i matematyki oraz logopedycznego dla dzieci na różnych etapach rozwojowych,
 • wykaz instytucji pomocowych wraz z telefonami dla osób w trudnych sytuacjach życiowych,
 • projekt NIEBIESKI obejmujący tematykę przeciwdziałania przemocy, w tym w rodzinie.

W ramach udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom zapraszamy do udziału w Sieci Współpracy
i Samokształcenia dla Logopedów z płockich placówek oświatowych oraz  proponujemy prowadzenie warsztatów i konsultacji pedagogicznych, psychologicznych
i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach z rejonu działania Poradni.

W ramach organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy:

 • działania wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa, ustalane przez ministra właściwego do spraw oświaty i nauki oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
  • realizację programów badawczych, rozpoznających potrzeby dzieci i uczniów, których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w odniesieniu do realizacji podstawy programowej,
  • w obszarze potrzeb zdiagnozowanych przez placówki oświatowe udział pracowników merytorycznych w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów na terenie placówek, po uprzednim uzgodnieniu terminu (minimum na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem) z dyrektorem Poradni,
  • realizację potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

            Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną jest wola rodziców, prawnych opiekunów, lub pełnoletniego ucznia wyrażona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej –www.poradniaplock2.pl).

          Terapia SI jest realizowana wyłącznie dla dzieci do 10 r. ż.
W bieżącym roku szkolnym będziemy realizować wnioski, które zostały złożone w poprzednich latach wg kolejności ich wpływu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Wnioski należy składać w sekretariacie Poradni w godzinach:

               poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – 8:00 -17:30, piątek 8:00-15:00.

Procedura zapisów obejmuje złożenie wniosku o objęcie dziecka w Poradni pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną (rodzaj zajęć).

O terminach spotkań wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

O terminie realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania prosimy kierować pod nr tel. (24) 364-99-01; 785 504 868 – sekretariat

Warunkiem prowadzenia wszelkich działań wynikających z przepisów prawa oświatowego na terenie placówek jest złożenie wcześniejszego pisemnego zapotrzebowania do dyrektora Poradni. Pierwszeństwo mają placówki, na terenie których nie były realizowane jeszcze dane zajęcia.

Z poważaniem

Sylwia Urbańska

p.o. dyrektora Poradni

ZAJĘCIA GRUPOWE

DLA DZIECI do 3 r. ż.

Nazwa programuCELADREASATTEREN REALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNE
Ruch rozwijający dla dzieci wg Weroniki SherborneWspieranie rozwoju psychomoto- rycznego dzieci Dzieci
w 2,6 – 4 r.ż.
PORADNIAlogopeda mgr Karina Belkner – Malowaniec  
Pomagamy  Wczesna profilaktyka zaburzeń rozwojowychDzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlę- cymProgram pilotażowy realizowany w Miejskim Żłobku nr 2 w Płockupedagog/neurologopeda mgr Katarzyna Iwanowska psycholog mgr Beata Wołyńska

  ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Nazwa programuCELADRESATTEREN REALIZACJIOSOBY ODPOWIE-DZIALNE
Małe Pszczółki – prowadzony Metodą Dobrego StartuRozwijanie funkcji poznawczych, językowych
i percepcyjno– motorycznych.
Dzieci 3-4 letnie z opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem  funkcji  percepcyjno–motorycznych.PORADNIApedagog mgr Agnieszka Wachowska
Pszczółki – prowadzony Metodą Dobrego StartuRozwijanie funkcji poznawczych,językowych
i percepcyjno– motorycznych.
Dzieci 5-6 letnie z deficytami  funkcji  percepcyjno–motorycznych.PORADNIApedagog mgr Joanna Piłatowicz  
Chodzą słuchy…, że my zuchy!Zajęcia profilaktyczne wspierające rozwój dziecka.Dzieci 5-6 letnie wytypowane przez nauczycieli wymagające stymulacji w zakresie rozwoju funkcji  percepcyjno–motorycznych, koncentracji uwagi, współpracy.NA TERENIE PRZEDSZKOLIpedagog mgr Agnieszka Wachowska pedagog mgr Joanna Piłatowicz
Wesołe PrzedszkoludkiWspieranie rozwoju emocjonalnego
 i społecznego dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Dzieci 3-6- letnie, które sprawiają trudności wychowawcze i ich rodzice (planowane 3 grupy 6-9 osób), zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i będą trwały  60 minut. Ponadto odbędą się 4 spotkania  dla rodziców 
w formie warsztatowej.
NA TERENIE PRZEDSZKOLI Do realizacji zajęć potrzebna jest sala, która na czas zajęć będzie w pełni udostępniona.pedagog mgr Monika Lewandowska psycholog mgr Ewa Petrykowska
Bajki- PomagajkiWspomaganie przedszkola
w rozpoznawaniu emocjonalno-społecznych potrzeb dzieci oraz indywidualizacji procesu wychowania wynikających
z podstawy programowej.
Dzieci 4-6 letnie Termin realizacji styczeń – czerwiec 2022 r. Czas trwania zajęć 60 minut. Dodatkowo,
 w ramach realizacji programu, przewidziano zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli
w formie warsztatowej.
NA TERENIE PRZEDSZKOLI Do realizacji zajęć potrzebna jest odrębna sala, dostęp do ksero, papier, kredki, magnetofon, chusta Klanzapsycholog mgr Agnieszka Sławińska psycholog mgr Ewa Petrykowska  
DrabinkaZajęcia 
o charakterze terapeutycznym wspierające rozwój poznawczy i funkcje percepcyjno- motoryczne
Dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ze zdiagnozowany-mi dysfunkcjami percepcyjno-motorycznymi. Do 4 dzieci
w grupie.
PORADNIApedagog mgr Monika Lewandowska   
FistaszkiZajęcia ogólnorozwojoweDzieci 4-6 letnie z trudnościami adaptacyjnymi
i nadruchliwością Termin: październik 2021- maj 2022, czas trwania 60 minut
NA TERENIE PRZEDSZKOLIpedagog mgr Agnieszka Wachowska pedagog mgr Joanna Piłatowicz  
Na czwórkę
z plusem
Wspomaganie przedszkoli
w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Wczesna profilaktyka zakłóceń rozwojowych dzieci, wspomaganie funkcji wychowawczej rodziny.
Dzieci 4 letnie, Termin październik 2021-czrwiec 2022PRZEDSZKOLA PORADNIApedagog-logopeda mag Monika Smolarek, pedagog mgr Marzena Lichomska
W krainie uważnościWspomaganie prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieciDzieci 6-letnie. Cały rok szkolnyTeren przedszkola lub Poradni, w zależności od sytuacji pandemicznejPsycholog mgr Magdalena Sobolewska, mgr Magdalena Chętka
Dam Radę-Jestem z Siebie DumnyWspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieciDzieci w wieku 5-6 lat, ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami w sferze emocjonalno-społecznejPORADNIApsycholog mgr Ewa Petrykowska

Możliwa jest również realizacja na terenie przedszkoli prelekcji oraz innych form działań dla rodziców i nauczycieli wg zapotrzebowania placówek, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z zakłóceniami rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego, rozwoju mowy oraz wspierania mocnych stron dzieci.

Realizatorzy – pracownicy Poradni w zależności od tematyki

Przykładowe tematy i formy:

W ramach warsztatów dla nauczycieli:

 • „Potrzeby i problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym” – psycholog mgr Beata Jaworska,
 • „Rozwój mowy – norma, najczęstsze problemy, wskaźniki do obserwacji dziecka
  w wieku przedszkolnym” – logopeda mgr Karina Belkner – Malowaniec,
 • „Opóźniony rozwój mowy – ćwiczenia usprawniające mowę dziecka” – logopeda mgr Małgorzata Łukaszewska – Choruży,
 • „Obserwacja dziecka 3-4 letniego umożliwiająca rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych”– psycholog mgr Beata Wołyńska, pedagog – logopeda mgr Katarzyna Iwanowska;

W ramach szkolenia rad pedagogicznych:

 • „Praca z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi” – psycholog mgr Beata Jaworska;

     W ramach prelekcji dla n-li i rodziców:

 • „Kiedy pójść do logopedy?” – logopeda mgr Karina Belkner – Malowaniec,
 • „Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym”– logopeda mgr Małgorzata Łukaszewska – Choruży,
 • „Dziecko „niegrzeczne” z perspektywy integracji sensorycznej” – pedagog – terapeuta SI  mgr Żaneta Kosińska,
 • „Zaburzenia procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) i ich wpływ na funkcjonowanie ruchowe oraz społeczno-emocjonalne” – pedagog – terapeuta SI  mgr Maria Siemiątkowska;
 • „Adaptacja dziecka w przedszkolu” – psycholodzy, pedagodzy.

ZAJĘCIA GRUPOWE

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nazwa programuCELADRESATTEREN REALIZACJIOSOBY ODPOWIE- DZIALNE
Terapia
w ruchu
Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z dysfunkcjami procesów sensorycznych z wykorzystaniem założeń terapii SI.Uczniowie klas II-III zdiagnozowani pod kątem ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się i ze wskazaniem do terapii SI Termin: październik-czerwiecPORADNIApedagog, terapeuta SI mgr Żaneta Kosińska
ASYProfilaktyka zdrowia psychicznego uczniów, wspomaganie wychowawców
i nauczycieli we wczesnym diagnozowaniu potrzeb uczniów
z zakłóceniami rozwoju emocjonalno-społecznego
Wychowawcy
i nauczyciele klas I-III, uczniowie
i rodzice
PORADNIA/ SZKOŁYpedagog mgr Małgorzata Siemiątkowska psycholog, mgr Magdalena Sobolewska
Jesteśmy RazemRozwijanie umiejętności społecznych dzieci ochrona zdrowia psychicznegoUczniowie klas I-III, 10 h lekcyjnychPORADNIA/ SZKOŁApedagog mgr Maria Wieczorek, psycholog mgr Magdalena Chętka
ElfZajęcia o charakterze  edukacyjno-terapeutycznymUczniowie  klas I-III Dzieci nieśmiałe, mające trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. Grupa 4- 6 osób.PORADNIApsycholog mgr Małgorzata Siemiątkowska  
PierwszaczekWspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, szczególnie w czasie pandemii covid 19, w zakresie adaptacji dziecka w szkoleUczniowie klas I, pierwszy semestr roku szkolnego 2021/22 – 3 spotkania po 2 h lekcyjne, raz w tygodniu.  SZKOŁApedagog mgr Beata Sikora psycholog mgr  Beata Wołyńska
Bajkowe spotkania    Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, szczególnie w czasie pandemii covid 19, w zakresie adaptacji dziecka w szkoleUczniowie  klas II i III- 3 spotkania po 2 h, raz w tygodniu.            SZKOŁApedagog mgr Beata Sikora psycholog mgr  Beata Wołyńska
  PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH  
Mamo! Tato! Pomóż mi osiągnąć sukces
w szkole
Rozpoznawanie ryzyka wystąpienia  specyficznych trudności
w uczeniu się. Wskazanie i uświadomienie rodzicom przyczyn niepowodzeń  i możliwości pracy terapeutycznej. Wspomaganie szkoły
w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz indywidualizacji procesu nauczania wynikających
z podstawy programowej.
Uczniowie klas II  i rodzice oraz nauczycieleSZKOŁApedagog mgr Maria  Wieczorek, psycholog mgr Magdalena Chętka  
Arytmeticus, czyli matematyka na 5 z plusem  Profilaktyka trudności w uczeniu się matematyki,
w tym rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się matematyki. Wspomaganie szkoły w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz indywidualizacji procesu nauczania wynikających
z podstawy programowej.
Uczniowie klas II i IV;  ich rodzice
i nauczyciele W ramach realizacji programu warsztaty edukacyjne dla rodziców oraz nauczycieli.                            
SZKOŁApedagog mgr Maria Siemiątkowska   pedagog mgr Małgorzata Siemiątkowska    
  PROJEKT NIEBIESKI
Schowaj kolce    Nabywanie umiejętności radzenia sobie
ze złością. Profilaktyka agresji
i przemocy,
w tym w rodzinie. Przygotowuje dzieci emocjonalnie
do wejścia
w projekt NIEBIESKI.
Uczniowie klas II Forma: warsztaty w ramach realizacji programu spotkanie edukacyjne dla rodziców. 2 spotkania po 2 godziny w jednej klasie,
 raz w tygodniu
SZKOŁApedagog mgr Beata Sikora psycholog mgr Anna Rusek – Chylińska
Tarcza przed przemocąProfilaktyka agresji
i przemocy,
w tym w rodzinie. Wspomaganie szkoły
w zakresie wzmacniania jej wychowawczej roli.
Uczniowie klas III Forma: warsztaty w ramach realizacji programu spotkanie edukacyjne dla rodziców. 2 spotkania po 2 godziny w jednej klasie, raz w tygodniuSZKOŁApedagog mgr Beata Sikora psycholog mgr Anna Rusek – Chylińska
FAIR PLAYProfilaktyka agresji i przemocy, w tym w rodzinie. Wspomaganie szkoły
w zakresie wzmacniania jej wychowawczej roli.
Uczniowie  klas V Forma: warsztaty W ramach realizacji programu spotkanie edukacyjne dla rodziców. 2 spotkania po 2 godziny w jednej klasie raz
w tygodniu, konsultacje dla wychowawców.
SZKOŁApedagog mgr Beata Sikora,  psycholog mgr Anna Rusek-Chylińska
NIE DLA PRZEMOCYProfilaktyka agresji
i przemocy,
w tym
w rodzinie. Wspomaganie szkoły
w zakresie wzmacniania jej wychowawczej roli.
Uczniowie kl. IV – VIII Forma: warsztaty, konsultacje dla n-li i specjalistów. Czas trwania: 4 h lekcyjne.SZKOŁApedagog mgr Maria Wieczorek psycholog mgr Magdalena Chętka we współpracy z policją
# SILNI MOCĄ, NIE PRZEMOCĄProfilaktyka agresji i przemocy w tym w rodzinie, odbudowanie więzi rówieśniczych po okresie nauki zdalnejUczniowie klas I-VIIISZKOŁA/ PORADNIAPedagog mgr Maria Wieczorek, pedagog mgr Beata Sikora, psycholog mgr Magdalena Chętka, psycholog mgr Anna Rusek-Chylińska

Możliwa jest również realizacja na terenie szkół prelekcji oraz innych form działań dla rodziców i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z ochroną zdrowia psychicznego, zakłóceniami rozwoju społeczno-emocjonalnego, rozwoju mowy oraz wspierania mocnych stron dzieci wg zapotrzebowania placówek, 

ZAJĘCIA GRUPOWE

DLA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NAZWA PROGRAMUCELADRESATMIEJSCE REALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNE
Jak efektywnie uczyć się języków obcych- techniki samokształceniaRozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących samokształcenia w zakresie języków obcych  Uczniowie klas I – III Forma: warsztaty edukacyjne Czas trwania: 4 zajęcia x 1hSZKOŁAlogopeda/germanistka mgr Karina Belkner-Malowaniec

Możliwa jest również realizacja na terenie szkół prelekcji oraz innych form działań dla rodziców i nauczycieli wg zapotrzebowania placówek.

INNE

Dla dzieci w wieku poniemowlęcym
Monitoring rozwojowyWspomaganie rozwoju małego dziecka oraz wspomaganie rodziców
w rozpoznawaniu potrzeb dzieci
i indywidualizacji procesów wychowania
Dzieci 0-3 r. ż.PORADNIAneurologopeda kliniczny mgr Małgorzata Łukaszewska – Choruży psycholog- mgr Agnieszka Sławińska
Wstępna ocena funkcjonalnaWstępna ocena obserwacji małego dziecka, jako wczesna profilaktyka nieprawidłowości rozwojowejDzieci 0-3 r. ż.   Dzieci w wieku szkolnym i ich rodzice październik- majPORADNIA /ŻŁOBEKneurologopeda kliniczny mgr Małgorzata Łukaszewska – Choruży psycholog- mgr Agnieszka Sławińska
Dla dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym
 IskraWsparcie psychologiczno-logopedyczne dziecka z niepłynnością mowy i jego rodziny.Dzieci z niepłynnością mowy      PORADNIA PRZEDSZKOLE/SZKOŁY  PODSTAWOWEmgr Katarzyna Kukla neurologopeda psycholog-mgr Anna Rusek-Chylińska
Dla rodziców
Szkoła dla rodzicówWsparcie psychologiczne dla rodziców.Rodzice dzieci
i młodzieży chcący rozwijać umiejętności wychowawcze.
PORADNIApsycholog mgr Beata Jaworska
Warsztaty z profilaktyki logopedycznej dla uczestników „Szkoły Rodzenia” działającej przy Szpitalu św. Trójcy w PłockuWzbogacenie wiedzy rodziców w zakresie rozwoju mowy dziecka.Uczestnicy „Szkoły Rodzenia”Szpital św. Trójcy w Płockulogopeda mgr Karina Belkner -Malowaniec
Współpraca z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi  
RazemDziałania edukacyjne
w zakresie dysglosji
Logopedzi Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zagrożone dysglosją, PORADNIAneurologopeda- mgr Katarzyna Kukla,
Wspomaganie przedszkola
w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz indywidualizacji procesu nauczania wynikających
z podstawy programowej.
Wczesna profilaktyka trudności
w uczeniu się.  
Dzieci 5-6-letnie.PRZEDSZKOLE/PORADNIA   Obowiązuje ustalona
z dyrektorem procedura.
zespoły psychologów
i logopedów
Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów.Rozszerzenie warsztatu pracy logopedówLogopedzi z płockich placówek oświatowych
z rejonu działania Poradni.
PORADNIAKoordynatorki: mgr Karina Belkner -Malowaniec mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży
Realizacja projektu we współpracy ze Strażą Miejską  „Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Feriowisko”Profilaktyka zachowań ryzykownych. Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie.  Dzieci
i młodzież
z terenu miasta Płocka.
Placówka wskazana przez organizatoraZespół ds. przeciwdziałania przemocy.