Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Płocku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z wyłączeniem materiałów archiwalnych).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor przedszkola Mariola Kozyra.

· E-mail: mp06@zjoplock.pl

· Telefon: 243643180

 Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.

2. Na parkingu dla pracowników znajduje się jedno miejsce parkingowe oraz niskie krawężniki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

3. Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z podjazdem, otwierane ręcznie drzwi.

4. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) posiada schody, na poziomie 0 zapewniono odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, odpowiednią wysokość elementów zabezpieczających poruszanie się.

5. W budynku brak jest: oznaczeń w alfabecie Braille’a i inne oznaczeń dotykowych: map i ścieżek dotykowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

6. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym na teren placówki.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.