Szanowni Państwo,

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/20″ należy składać w tymczasowej siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Płocku, tj.  w Zespole Szkół Nr 1, ul. Piaska 5. 09-407 Płock

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacjiRodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20″, w terminie od 4 marca 2019 r. do 11 marca 2019 r.w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 18 marca 2019 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 18 marca 2019 roku o godz. 9.00Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/20″ będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2019/20 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 18 marca 2019 roku od godz. 9:00 do 29 marca 2019 roku do godz. 14:00.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 18 marca 2019 roku od godz. 9:00 do 29 marca 2019 roku do godz. 15:00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 15 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej: ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 15 kwietnia 2019 roku od godz. 11:00 do 19 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00.
 • Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 9:00. i będzie trwać do 31 maja 2019 roku do godz. 15:00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Załącznik do Zarządzenia  Nr 260 /2019 Prezydenta Miasta Płockaz dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

 

18 marca godz. 9:00

 

29 marca godz. 14:00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

18 marca godz. 9:00

29 marca godz. 15:00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

1 kwietnia godz. 9:00

09 kwietnia godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

15 kwietnia godz. 11.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia – składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka”.

15 kwietnia godz. 11:00

19 kwietnia godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

26 kwietnia godz. 15:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 26 kwietnia

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

 

 27 maja godz. 9:00

   
           

 

31 maja godz. 15:00

 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

3 czerwca godz. 9:00

7 czerwca godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 czerwca godz. 15:00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia – składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka”.

12 czerwca godz. 15:00

18 czerwca godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

24 czerwca godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

Od 24 czerwca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola
wykazu wolnych miejsc.

 

31 sierpnia

Powrót do aktualności
rysunek


Archiwum

rysunek